Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv
Sale!

Kumel??u t?ja 150g

5.00

Sast?vs: kumel?tes 100%

Ingredients: camomile 100%

???????????: ??????? 100%

1. Ku??a un zarnu trakta saslim?anas

Kumel?tes stimul? ku??a sulas un ?ults izdal??anos, nom?c r?g?anas procesus zarn?s, no?em s?pes, no?em iekaisumu. Kumel??u t?ju un uzl?jumu izmanto kol?tu, gastr?ta, caurejas ?rst??anai un sliktas d??as nov?r?anai. Klizmu veid? to izmanto zarnu trakta att?r??anai.

2. S?p?g?s m?ne?reizes

Kumel?t?m piem?t atsl?bino?a iedarb?ba un dzemdes sieni??m, as pal?dz mazin?t s?pes un spazmas. Turkl?t augs satur fitohormonus, kas pal?dz regul?t ciklu un asi?o?anas stiprumu. Kumel??u t?ju noz?m? gad?jumos, kad m?ne?rei?u cikls noj?k stresa, klimata joslas mai?as vai intens?vu sporta nodarb?bu d??.

3. Bezmiegs

Tase kumel??u t?jas ar medu sp?j piln?b? aizst?t nomierino?us pilienus vai miegaz?les. T? neizraisa pieradumu un tai piem?t maiga iedarb?ba. Kumel?tes atsl?bina pr?tu un ?ermeni, atbr?vo no uzm?c?g?m dom?m un trauksmes saj?tas, uzlabo miega kvalit?ti: no r?ta j?s pamod?sieties patiesi atp?ties un mundrs.

4. Stresu un nervu p?rslodzes gad?jum?

Dab?gs antidepresants. Paaugstina seroton?na un melaton?na l?meni organism? ? ?ie hormoni atbild par nervu sist?mas stabiliz?ciju un sp?jam pretoties stresa slodz?m. Da??das piedevas (melisa, piparm?tra, m?rsils, lavanda) pastiprin?s sedat?vo efektu.

5. Migr?na

Nojau?ot, ka tuvojas migr?na, vienk?r?i izdzeriet tas?ti vien?d?s proporcij?s sajauktu kumel??u, m?rsila un piparm?tru t?jas. Pal?dz?s ar? silta un atsl?bino?a vanna ar kumel??u nov?r?juma piedevu.

6. Nov?jin?ta im?nsist?ma

Kumel?tes satur ?terisk?s e??as un tauksk?bes, kas sekm? limfoc?tu aktiv?ciju un nogalina patog?nos mikrobus. Efekt?vs profilaktisks l?dzeklis organisma aizsargsp?ju uzlabo?anai.

Category: Product ID: 6234

Additional information

Weight 0.165 kg
Dimensions 16 × 5 × 22 cm
Only 20.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 20.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!