Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Priv?tuma Politika

SIA ?M?tavas ?iekurs, re?istr?cijas numurs: 43603088810, PVN Nr.LV43603088810, juridisk? adrese: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, fizisk? adrese: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, (turpm?k ? ?p?rdev?js?) ir uz??musies pien?kumu aizsarg?t klientu priv?tumu. Saska?? ar to esam sagatavoju?i Priv?tuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu ieg??anu, izmanto?anu, public??anu, nodo?anu un uzglab??anu. M?su darb?ba t?mekl? notiek saska?? ar Latvijas Republikas likumiem, k? ar? attiec?giem Eiropas Savien?bas ties?bu aktiem. L?dzu, veltiet da?as min?tes tam, lai iepaz?tos ar m?su Priv?tuma politikas principiem.

1. Personas datu ieguve un izmanto?ana

Par personas datiem uzskat?mas zi?as, kuras p?rdev?js ar priv?tpersonas piekri?anu no t?s ieg?st, lai izpild?tu nosl?gt? att?lin?t? l?guma noteikumus, vai lai turpm?k sazin?tos ar ?o priv?tpersonu.
Klientu personas datu ieg??ana var notikt ??di:

  1. sniedzot kontaktinform?ciju (tostarp par J?su v?rdu, personas kodu, pasta adresi, t?lru?a numuru, elektronisk? pasta adresi, v?lamo sazi?as veidu) m?su t?mek?a vietn? vai cit? viet? (piem?ram, veikal?);
  2. no klienta konta t?mek?a vietn? https://www.mitavasciekurs.lv vai izmantojot s?kdatnes (cookies);
  3. veicot pirkumus, veicot rezerv?cijas pas?t?jumus m?su t?mek?a veikal?, kuru apkalpo Sabiedr?ba ar ierobe?otu atbild?bu SIA ?M?tavas ?iekurs?, re?istr?cijas numurs: 43603088810,