Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Priv?tuma Politika

SIA ?M?tavas ?iekurs, re?istr?cijas numurs: 43603088810, PVN Nr.LV43603088810, juridisk? adrese: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, fizisk? adrese: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, (turpm?k ? ?p?rdev?js?) ir uz??musies pien?kumu aizsarg?t klientu priv?tumu. Saska?? ar to esam sagatavoju?i Priv?tuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu ieg??anu, izmanto?anu, public??anu, nodo?anu un uzglab??anu. M?su darb?ba t?mekl? notiek saska?? ar Latvijas Republikas likumiem, k? ar? attiec?giem Eiropas Savien?bas ties?bu aktiem. L?dzu, veltiet da?as min?tes tam, lai iepaz?tos ar m?su Priv?tuma politikas principiem.

1. Personas datu ieguve un izmanto?ana

Par personas datiem uzskat?mas zi?as, kuras p?rdev?js ar priv?tpersonas piekri?anu no t?s ieg?st, lai izpild?tu nosl?gt? att?lin?t? l?guma noteikumus, vai lai turpm?k sazin?tos ar ?o priv?tpersonu.
Klientu personas datu ieg??ana var notikt ??di:

  1. sniedzot kontaktinform?ciju (tostarp par J?su v?rdu, personas kodu, pasta adresi, t?lru?a numuru, elektronisk? pasta adresi, v?lamo sazi?as veidu) m?su t?mek?a vietn? vai cit? viet? (piem?ram, veikal?);
  2. no klienta konta t?mek?a vietn? https://www.mitavasciekurs.lv vai izmantojot s?kdatnes (cookies);
  3. veicot pirkumus, veicot rezerv?cijas pas?t?jumus m?su t?mek?a veikal?, kuru apkalpo Sabiedr?ba ar ierobe?otu atbild?bu SIA ?M?tavas ?iekurs?, re?istr?cijas numurs: 43603088810, B?rzu iela 2, Atp?ta,Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, fizisk? adrese: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts,Jelgavas novads, LV-3008 (turpm?k ??p?rdev?js?)  sniedzot kontaktinform?ciju vai saglab?jot tr?ksto??s zi?as, lai min?tu v?lam?ko pirkuma veik?anas veidu p?rdev?js var piepras?t br?vpr?t?gu personas datu vai personisk?s inform?cijas snieg?anu da??s t?mek?a vietnes lap?s. Nepiecie?amie personas dati var b?t J?su v?rds, pasta indekss, elektronisk? pasta adrese, t?lru?a numurs un citas zi?as. Veicot rezerv?ciju, maks?jumu izpildei nepiecie?amos personas datus m?s nododam pilnvarotajam apstr?d?t?jam AS ?Citadele banka?.

2. Citu zi?u ieguve

Veicam ar? anon?mu zi?u iev?k?anu, proti, zi?u, kas nav attiecin?mas uz k?du konkr?tu cilv?ku (zi?as par dzimumu, vecumu, domin?jo?o valodu, atra?an?s vietu) un ne?auj to tie?i vai netie?i identific?t.
Turkl?t m?s varam iev?kt ar? visp?r?gas zi?as par klientu darb?bu m?su veikalos un t?mek?a vietn?. ??s zi?as tiek iev?ktas un izmantotas, lai m?s var?tu klientiem sniegt inform?ciju par to, k?das preces, pakalpojumi un sada?as piesaista visliel?ko interesi. Visp?r?g?s zi?as ?aj? Priv?tuma politik? tiek izmantotas k? anon?mas zi?as.

3. Ieg?to klienta personas datu izmanto?ana

Izmantojot ieg?tos personas datus, m?s varam inform?t p?rdev?ja klientus par gaid?majiem notikumiem, kampa??m un jaunumiem.
Klienti, kuri m?su jaun?ko zi?u izs?tni vai inform?ciju par vi?us, iesp?jams, interes?jo??m prec?m sa?emt nev?las, jebkur? laik? var dz?st savu v?rdu no m?r?auditorijas grupas saraksta.
Ieg?tos personas datus izmantojam, ar? veicot pre?u pieg?des un pildot saist?bas, kuras nosaka ar klientiem parakst?tie l?gumi.
Lab?kai klientu apkalpo?anai p?rdev?js inform?ciju par atsevi??iem klientiem var izpaust tre?aj?m pus?m, kuras sniedz pakalpojumus SIA ?M?tavas ?iekurs?un kuras saista l?gums par konfidenci?las inform?cijas neizpau?anu un datu apstr?des nosac?jumiem.
Par tre?aj?m person?m ir uzskat?mi, piem?ram, m?su sadarb?bas partneri, kuru pien?kums ir t?mekl? nopirkto pre?u pieg?de, nomaksas pakalpojuma snieg?ana vai informat?vu zi?ojumu s?t??ana.
Tre?aj?m pus?m nododamie dati var b?t:

  1. Informat?vu sms zi?ojumu izs?t??anai ? t?lru?a numurs.
  2. Nomaksas pakalpojumu snieg?anai ? V?rds, Uzv?rds, personas kods, e-pasts, telefona numurs, inform?cija par klienta finansi?lo st?vokli, dz?vesvietas adrese, darba dev?js un ie?emamais amats, inform?cija par ien?kumiem, pases/eID kartes numurs.
  3. Pre?u pieg?de ? V?rds, uzv?rds, e-pasta adrese, t?lru?a numurs, pieg?des adrese.

4. Personas datu nodo?ana uz ?rvalst?m

P?rdev?js dar?s visu iesp?jamo, lai nodro?in?tu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ?rvalst?m, tiem tiek nodro?in?ta atbilsto?a l?me?a dro??ba.
P?rdev?js ap?emas neizpaust klienta personas datus organiz?cijai vai k?dai citai personai, kura atrodas valst?, kur? netiek nodro?in?ts atbilsto?s personas datu aizsardz?bas l?menis, iz?emot ??dus gad?jumus:

  • klients tam ir piekritis;
  • personas datu nodo?ana ir nepiecie?ama, lai nosl?gtu l?gumu ar klientu vai izpild?tu ar klientu jau nosl?gto l?gumu;
  • personas datu nodo?ana ir nepiecie?ama, lai nosl?gtu l?gumu vai izpild?tu klienta interes?s jau nosl?gtu l?gumu;
  • personas datu nodo?ana ir at?auta saska?? ar piem?rojamo normat?vo aktu pras?b?m.

5. Ieg?to klienta personas datu izmain??ana
Klienta identific??anai un sazi?ai ar vi?u ieg?tos personas datus ir iesp?jams main?t, raksott uz epastu reinis.artimovics@gmail.com.
P?rdev?js ap?emas nodro?in?t ieg?to klienta personas datu precizit?ti un pareizumu.

6. Klienta personas datu aizsardz?ba

P?rdev?js veic visus iesp?jamos dro??bas pas?kumus (tostarp administrat?vos, tehniskos un fiziskos), lai aizsarg?tu klientu personas datus. Piek?uve datu apstr?des un izmain??anas funkcij?m ir tikai pilnvarot?m person?m.

7. Piek?uve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveid? pamatotu piepras?jumu, ir ties?bas sa?emt ??du inform?ciju:
k?das zi?as par klientu ir ieg?tas, datu ieguves avots, kad main?ta datos iek?aut? inform?cija (ja normat?vie akti to at?auj);
k?dam m?r?im veikta personas datu apstr?de, zi?as par personas datu sa??m?jiem;
inform?ciju par to, vai dati tiku?i apstr?d?ti automatiz?ti.

8. Interneta Protokola adre?u izmantojums
IP adrese ir skait?u virkne, kas autom?tiski tiek pie??irta datoram ik reizi, kad lietot?js piesl?dzas savam interneta pakalpojumu sniedz?jam, p?c ??s IP adreses var autom?tiski identific?t lietot?ja datoru.
P?rdev?js var apkopot ??s adreses sist?mas administr?cijas un t?mek?a vietnes audita nol?kos. P?rdev?jam nav m?r?a pievienot lietot?ja IP adresi vi?a personu identific?jo?ajai inform?cijai, kas noz?m? to, ka ikviena lietot?ja sesija tiek re?istr?ta, bet pats lietot?js paliek anon?ms.
P?rdev?js var izmantot ??s IP adreses ar m?r?i identific?t vietnes lietot?ju situ?cij?s, kad tiek uzskat?ts par nepiecie?amu nodro?in?t vi?u uzved?bas atbilst?bu vietnes lieto?anas nosac?jumiem vai ar? aizsarg?t Interneta vietni vai citus lietot?jus.

9. S?kdatnes
S?kdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz inform?ciju par to, cik bie?i lietot?js apmekl? interneta vietni un ko tie?i lietot?js dara savu sesiju laik?. S?kdatnes nesatur nek?du personu identific?jo?u inform?ciju, bet, ja lietot?js ??du inform?ciju sniedz pats tad, ?? inform?cija var tikt apvienota ar datiem, ko satur s?kdatne.
P?rdev?js lietot?ju datoru p?rl?kprogramm?s var ievietot s?kdatnes.

10. Dro??ba
Visi klientu personas dati, kas k?uvu?i zin?mi p?rdev?ja t?mek?a veikala (SIA ?M?tavas ?iekurs?) apmekl?juma laik? un veicot rezerv?cijas taj?, ir uzskat?mi par konfidenci?lu inform?ciju.
?ifr?tais kan?ls datu nodo?anai starp bank?m nodro?ina pirc?ja personas datu un banku rekviz?tu dro??bu.
Lai aizsarg?tu klienta intereses, m?s nodro?in?m:
god?gu un likumisku personas datu apstr?di;
personas datu apstr?di tikai atbilsto?i min?tajam nol?kam un nepiecie?amaj? apm?r?;
t?du personas datu uzglab??anas veidu, kas nodro?ina iesp?ju identific?t klientu jebkur? attiec?gaj? br?d?, kur? nep?rsniedz s?kotn?ji nor?d?tajam datu apstr?des nol?kam paredz?to periodu;
prec?zu personas datu apstr?di un to savlaic?gu atjaunin??anu, labo?anu vai dz??anu, ja personas dati ir nepiln?gi vai neprec?zi.
Klientam ir ties?bas pamatoti piepras?t, lai vi?a personas dati tiktu papildin?ti, laboti, k? ar? lai personas datu apstr?de tiktu izbeigta vai dati tiktu dz?sti, ja tie ir novecoju?i, nepiln?gi, nepatiesi, pretlikum?gi apstr?d?ti vai vairs neatbilst s?kotn?ji min?tajam datu apstr?des nol?kam.

11. Priv?tuma politikas noteikumi un groz?jumi
M?s pie?emam, ka pirms m?su t?mek?a vietnes izmanto?anas vai, aizpildot l?gumu k??t par past?v?go klientu, J?s esat izlas?ju?i m?su Priv?tuma politikas principus un noteikumus, k? ar? esat akcept?ju?i tos. M?s paturam sev ties?bas veikt groz?jumus Priv?tuma politikas galvenajos nosac?jumos, inform?jot par to visus past?v?gos klientus.
Visu ar Priv?tuma politiku vai datu apstr?di saist?to jaut?jumu un probl?mu risin??anai, k? ar? gad?jumos, kad klients v?las atteikties no komercpazi?ojumu sa?em?anas vai piln?b? dz?st savus datus no sava profila, l?dzam sazin?ties ar mums, izmantojot elektronisk? pasta adresi reinis.artimovics@gmail.com.

 

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!