Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Ar r?p?m par m?su vesel?bu

M?tavas ?iekurs produktu galven? sast?vda?a ir Parst? priede (Pinus sylvestris). T? bag?ta ar ?terisko e??u, sve?iem, miecviel?m, C vitam?nu u.c. v?rt?g?m viel?m

Produktu izejvielas tiek iev?ktas tikai laika period?, kad t?s ir bag?tas uzturviel?m. Pumpurus iev?cam febru?r?/mart?, savuk?rt ?iekurus iev?cam maij?/j?nij?

Produkti tiek gatavoti zem? temperat?r?, lai saglab?tu iesp?jami daudz v?rt?bu

Lab?kai pasaulei

M?su v?zija- vesel?ga sabiedr?ba un vide, kur? dz?vojam

  • Bezatlikuma ra?o?ana (Zero-waste)

  • New products without sugar

  • Recycle package

Pas?t?t produktusLas?t vair?k

Satiec m?su komandu

Reinis Artimovi?s

Uz??muma vad?t?js

Inga Artimovi?a

Vad?t?ja lab? roka
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!