Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Ar r?p?m par m?su vesel?bu

M?tavas ?iekurs produktu galven? sast?vda?a ir Parst? priede (Pinus sylvestris). T? bag?ta ar ?terisko e??u, sve?iem, miecviel?m, C vitam?nu u.c. v?rt?g?m viel?m

Produktu izejvielas tiek iev?ktas tikai laika period?, kad t?s ir bag?tas uzturviel?m. Pumpurus iev?cam febru?r?/mart?, savuk?rt ?iekurus iev?cam maij?/j?nij?

Produkti tiek gatavoti zem? temperat?r?, lai saglab?tu iesp?jami daudz v?rt?bu

Lab?kai pasaulei

M?su v?zija- vesel?ga sabiedr?ba un vide, kur? dz?vojam

  • Bezatlikuma ra?o?ana (Zero-waste)

  • New products without sugar

  • Recycle package

Pas?t?t produktusLas?t vair?k

Satiec m?su komandu

Reinis Artimovi?s

Uz??muma vad?t?js

Inga Artimovi?a

Vad?t?ja lab? roka
Only 20.00 until free shipping!
EN
My Cart
Only 20.00 until free shipping!
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!