Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Terms

The seller of the goods offered in this online store SIA "Mītavas Čiekurs", on the one hand, hereinafter referred to as the Seller, and the person placing the order, hereinafter referred to as the Buyer, on the other hand, enter into the following Agreement: The Seller undertakes to sell and deliver the goods to the Buyer in accordance with the Buyer to order. Delivery and payment procedure The buyer orders goods through this website, indicating the type and quantity of goods to be ordered. The Buyer has the opportunity to pay for the product using the payment tools built into the Online Store or by paying the invoice prepared by the Seller and sent to the Buyer by e-mail. The invoice is prepared electronically and is valid without a signature. The seller ensures delivery of the goods within 14 days of receipt of payment for the product, coordinating the delivery time with the Buyer. The Seller sends the Buyer a confirmation of acceptance of the order by e-mail. Delivery fee: In the store (Free receipt) (please contact 30 (thirty) minutes in advance by calling +371 28469842) To DPD PickUp points throughout Latvia 2.00 Eur for purchases up to 20.00 euros, or free purchases over 20.00 euros Right of withdrawal The Buyer has the right to withdraw from the Product within 14 calendar days from the Product by sending a letter of withdrawal to the Seller. Refusal the letter form is sent by the Seller to the Buyer by e-mail after the Buyer demand. The Buyer is obliged to return the goods to the Seller within 7 days after sending the letter of withdrawal. All expenses that will be incurred in connection with the return of the goods to the Seller shall be borne by the Buyer. The buyer cannot exercise the right of withdrawal if: ▪ The ordered goods cannot be returned due to their nature or they are perishable are quick to use; ▪ the ordered goods are made directly to the Buyer by individual order; ▪ the buyer has opened an audio or video recording or a computer program packaging. - Manufacturing address to which the product can be returned: Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads LV-3008; - The money is returned to the customer's bank account within 7 working days after the goods are sent back to the production address: Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008; -The product can be received at the delivery address indicated by the buyer or received on the spot in the store: Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008; Section 12, Paragraph six of the Consumer Rights Protection Law of the Republic of Latvia stipulates that "the consumer is responsible for maintaining the quality and safety of the product during the period of exercising the right of withdrawal". The Seller reserves the right to refuse the Buyer the right of withdrawal or withhold compensation in case of damage to the product, negligent handling of the product during use or non-compliance with the instructions, if the original packaging of the product is lost or its packaging is significantly damaged. Data processing By entering the necessary information when placing an order, the Buyer confirms that he has read and agrees that the data provided by him is used so that the Seller can accept the Buyer's order and deliver goods in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Latvia. By entering the information, the Buyer agrees that notifications related to the processing of the Buyer's order will be sent to the specified e-mail. Properties SIA “Mītavas Čiekurs” Reg.No. 43603088810 VAT no. LV43603088810 Bērzu Street 2, Recreation, Svēte parish, Jelgava region LV-3008 Bank AS Citadele Banka, code PARXLV22 IBAN: LV57PARX0022782750001

 SIA “M?tavas ?iekurs”,
no vienas puses, turpm?k saukts P?rdev?js, un persona, kas veic pas?t?jumu, turpm?k saukta Pirc?js, no otras puses, nosl?dz ??du L?gumu:
P?rdev?js ap?emas p?rdot un pieg?d?t Pirc?jam preces, atbilsto?i Pirc?ja
pas?t?jumam. Pieg?des un samaksas k?rt?ba
Pirc?js veic pre?u pas?t??anu caur ?o m?jas lapu, nor?dot pas?tamo pre?u veidu un daudzumu. Pirc?jam ir iesp?ja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikal? iestr?d?tos maks?juma r?kus vai apmaks?jot p?rdev?ja sagatavoto un Pirc?jam pa e-pastu nos?t?to pas?t?jumam atbilsto?o r??inu. R??ins tiek sagatavots elektroniski un ir der?gs bez paraksta.
P?rdev?js nodro?ina pre?u pieg?di 14 dienu laik? kop? ir sa?emta apmaksa
par preci, pieg?des laiku saska?ojot ar Pirc?ju.

P?rdev?js nos?ta Pirc?jam apstiprin?jumu par pas?t?juma pie?em?anu e-pasta veid?.

Pieg?des maksa:

  • Veikal? (Bezmaksas sa?em?ana)(l?gums sazin?ties 30(tr?sdesmit) min?tes iepriek? zvanot uz telefona numuru +371 28469842);
  • Uz DPD PickUp punktiem vis? Latvij? 3.00 Eur pirkumiem l?dz 30,00 eiro, vai bezmaksas pirkumiem virs 30,00 eiro;
  • Uz Venipak pakom?tiem vis? Latvij? 3.00 Eur pirkumiem l?dz 30,00 eiro, vai bezmaksas pirkumiem virs 30,00 eiro;
  • Uz Omniva pakom?tiem vis? Latvij? 3.99 Eur pirkumiem l?dz 30,00 eiro.

Atteikuma ties?bas
Pirc?jam ir ties?bas atteikties no preces 14 kalend?ro dienu laik? no Preces
sa?em?anas br??a, nos?tot P?rdev?jam par to atteikuma v?stuli. Atteikuma
v?stules veidlapu P?rdev?js nos?ta Pirc?jam pa e-pastu p?c Pirc?ja
piepras?juma. Pirc?ja pien?kums ir 7 dienu laik? p?c atteikuma v?stules nos?t??anas atdot preci P?rdev?jam. Visus izdevumus, kas rad?sies saist?b? ar preces nos?t??anu atpaka? P?rdev?jam, sedz Pirc?js.
Pirc?js nevar izmantot atteikuma ties?bas, ja:
? pas?t?t?s preces p?c to rakstura nevar atdot atpaka?, vai t?s ?tri boj?jas
vai ir ?tri izlietojamas;
? pas?t?t?s preces ir izgatavotas tie?i Pirc?jam p?c individu?la pas?t?juma;
? pirc?js ir atv?ris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu
package.

– Ra?o?anas adrese uz kurieni var atgriezt preci: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads
LV-3008;

– Klientam tiek atgriezta nauda bankas kont? 7 darba dienu laik? p?c preces nos?t??anas atpaka? uz ra?o?anas adresi: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008;

-Preci var sa?emt uz pirc?ja nor?d?to pieg?des adresi vai sa?emot uz vietas veikal?: B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008;

Latvijas Republikas Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas likuma 12. panta sest? da?a nosaka, ka “pat?r?t?js ir atbild?gs par preces kvalit?tes un dro?uma saglab??anu atteikuma ties?bu realiz??anas termi??”. P?rdev?js patur ties?bas Pirc?jam atteikt izmantot atteikuma ties?bas vai ietur?t kompens?cijas maksu gad?jum?, ja prece ir boj?ta, lieto?anas laik? nev?r?gi izturoties pret preci vai neiev?rojot instrukcijas nor?d?jumus, ja ir nozaud?ts preces ori?in?lais iepakojums vai ja t?s iepakojums ir b?tiski boj?ts.

Datu apstr?de
Ievadot nepiecie?amo inform?ciju, noform?jot pas?t?jumu, Pirc?js apliecina, ka ir iepazinies un piekr?t, ka vi?a sniegtie dati tiek izmantoti, lai P?rdev?js var?tu pie?emt Pirc?ja pas?t?jumu un veikt pre?u pieg?di saska?? ar LR likumdo?anas pras?b?m. Ievadot inform?ciju, Pirc?js piekr?t, ka tam uz nor?d?to e-pastu tiks izs?t?ti pazi?ojumi, kas saist?ti ar Pirc?ja pas?t?juma apstr?di.

Rekviz?ti

SIA ?M?tavas ?iekurs?
Re?.Nr.  43603088810
PVN Nr. LV43603088810
B?rzu iela 2, Atp?ta,
Sv?tes pagasts,
Jelgavas region
LV-3008

Bank

AS Citadele Bank, code PARXLV22
IBAN: LV57PARX0022782750001

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!