Close
B?rzu iela 2, Atp?ta, Sv?tes pagasts, LV-3008
+371 28469842 reinis@mitavasciekurs.lv

Ekskursiju programma:

St?st?m par uz??muma v?sturi, darb?bu un izaugsmi.

Apskat?m ra?otnes telpas, iek?rtas, iem??in?m taj?s roku.

St?st?m par prie?u ?iekuriem, pumpuriem,
skuj?m un to v?rt?b?m m?su produktos.

Notiek meistarklase ?iekurzaptes v?r??an?.

Paral?li degust?jam da??dus produktus.

Ekskursijas nosl?gum? iesp?jams ieg?d?ties produkciju.

Ekskursijas ilgums 90 min

90% ekskursija notiek ?rtelp?s

Ekskursijas cena 3 eiro/ persona (vai minim?l? maksa 30 eiro no grupas)

Ekskursijas b?rniem tiek organiz?tas ar da??d?m sp?l?m un aktivit?t?m,
lai tos iesaist?tu un izgl?totu rado?? veid?

Piesaki ekskursiju:

info@mitavasciekurs.lv
+371 28469842 Reinis

EN