Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Tour plan:

?PA?? ZIEMASSV?TKU SAJ?TU EKSKURSIJA

M?su r????i c?t?gi str?d? pie sv?tku saj?tu rad??anas, t?p?c aicin?m apmekl?t m?su darbn?cu no 1.decembra l?dz 7.janv?rim, kur:
? uzzin?si interesantu un jautru st?stu par ?iekuriem
?gatavosi ?iekuru marmel?di
? satiksi r??i
? gar?osim da??dus na??us
? tiksi pie d?vanas
?var?si nofotograf?ties sv?tku foto st?r?t? un sa?emt bild?ti uzreiz

Maksa:

 • bezmaksas l?dz 2 gadu veumam
 • no 2-12 gadiem 7,00 eiro
 • no 12 gadiem 10,00 eiro
 • senioriem, inval?diem 7,00 eiro

Aicin?ti piedal?ties b?rnud?rzi, skolas, ?imenes.

Pas?kuma ilgums 90 min?tes.

Iek?auts: karstais dz?riens, fotogr?f??an?s un viena fotogr?fijas izdruka personai, degust?cija, ekskursijas maksa, d?vani?a.

D?vanu karti ieg?d?jies : https://mitavasciekurs.lv/products/ziemassvetki/

Klasisk? ekskursija.

Tour is 90 min long

Ekskursijas cenas:

 • Pieaugu?ais 12-65 gadi 5,00 eiro / persona
 • Jaunie?i 3-12 gadi, inval?di un seniori 65+ gadi 3,00 eiro / persona
 • B?rniem l?dz 3 gadu vecumam- bezmaksas
 • Minim?l? grupas maksa 40,00 eiro

Sa?em papildu 20% atlaidi uzr?dot Goda ?imenes karti

Tours for kids are with fun games and activities
to interact and teach in creative way

Ir iesp?ja ar? tikt pie:
?So?ankas 3,00 eiro
?Pupi?u zupas 3,00 eiro
?Karst? ?iekuru-?bolu-ingvera dz?riena 2,00 eiro

Book a tour:

info@mitavasciekurs.lv
+371 28469842 Reinis

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN

SPIN TO WIN!

 • Try your luck and WIN a cupon
 • 1 spin for 1 email
 • Don`t cheat
Try your luck
Piekr?tu lapas lieto?anas un personas datu apstr?des noteikumiem
Never
Remind later
No thanks
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!