Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

Latvietis pasaul? izce?as ar savu netradicion?lo pieeju liet?m un prasmi t?s v?rt?gi izmantot. ?is st?sts ir par m?su valsts paz?stam?ko koku- priedi.

Priede izsenis ir zin?ms k? lielisks kokmateri?ls un tie?i Baltijas re?iona priedei rakstur?gi ?pa?i taisni stumbri, sam?r? ?aurs piram?das vainags, tievi zari un kvalitat?va koksne, t?p?c jau kop? 17.gadsimta m?su priede bijusi ?oti piepras?ta vis? pasaul?. Ta?u ko v?l ir iesp?jams ieg?t no priedes?

Prie?u pumpuri. Priedes pumpurs ir dz?v?bas s?kums, kas sev? glab? sak?u, skuju un ziedu potenci?lu. Visv?rt?g?k tos iev?kt ir no febru?ra beig?m l?dz apr??a s?kumam, kad tie ir visbag?t?kie ar ?teriskaj?m e???m. No priedes pumpura vari pagatavot t?ju, tos iz??v?jot v?s?, v?jain? telp?, k? ari vari pagatavot prie?u pumpuru s?rupu- 400 gramiem prie?u pumpuru p?rlej litru auksta ?dens. Kad tas uzkarsis, pievieno 500g cukura un samaisi. ?o s?rupu 2 stundas kars? 70 C0 , lai tas saglab?tu iesp?jami vair?k ?terisk?s e??as un C vitam?nu. Pirms pild??anas pudel?t?, pievieno s?rupam sulu, kas izspiesta no viena citrona.

?iekuri. ?iekurs, l?dz?gi k? pumpurs ir bag?ts ar sve?iem, pin?nu-tan?nu savienojumiem, C vitam?nu un miecviel?m, kas padara to v?rt?gu aug??jo elpce?u vesel?bai un imunit?tei. ?iekurus iev?c no br??a, kad tie par?d?ju?iem, apm?ram maija 2-3 ned??a, l?dz j?nija vidum, pirms tie s?ku?i koksn?t un paliek cieti. No ?iekuriem p?c l?dz?gas receptes k? pumpuriem iesp?jams pagatavot s?rupu, ta?u ko dar?t ar pa?iem ?iekuriem, kas paliku?i katli???

  • ?iekuri s?rup?. Tos vari likt burci?? un p?rliet ar pagatavoto s?rupu. Ja b?si iev?cis ?iekurus, kam?r tie nav s?ku?i koksn?t, tie b?s m?ksti, gar??gi un ?oti sp?cino?i.
  • Suk?des. S?rupu pildi burci??s, ta?u ?iekuri?us br?vi izk?rto uz kr?sns pannas un 40 C0 temperat?r? tos ??v? 12 stundas, l?dz tie b?s iz?uvu?i un gatavi glab??anai. B?si ieguvis gar??gus un v?rt?gus na??us. ??s suk?des v?l?k vari ar? noglaz?t ?okol?d?, lai ieg?tu unik?lus saldumus.
  • Ja ?iekuri Tev ??iet par r?gtu- liec tos blender?, pievieno mazliet s?rupa, sauju m???k?s ogas un ?damkaroti medus. ?o visu sablender?jot ieg?si ?iekuru zapti, kas ieg?s ogu v?rt?bas, medus saldumu un mazin?s r?gto sve?u gar?u

Prie?u ziedputek??i. Ziedputek??i noteikti ir ekskluz?v?kais, ko priede dod cilv?cei, jo vis? pasaul? ir medic?niski apstiprin?ti k? lielisks l?dzeklis imunit?tes stiprin??anai, ?das vesel?bai, da??du iek??jo org?nu vesel?bai un ne tikai. Prie?u ziedputek??i satur antioksidantus, prote?nus, miner?lvielas, enz?mus, koenz?mus.. kopum? vair?k k? 200 v?rt?gas sast?vda?as. Ziedputek??us iesp?jams ieg?t prie?u zied??anas laik?- visbie??k maij?. Ap priedes zaru uzliek maisu, to krata. P?c tam m?j?s ir j?izsij? ziedputek??i. Vair?kas reizes ieg?tie ziedputek??i j?sij? ar smalk?ko sietu, l?dz tie ir zeltaini.

  • Ziedputek??us var lietot iek???gi- ¼ t?jkarotes dien? sajauc tos ar ?deni un izdzer
  • Iejauc ziedputek??us ??idr? med? un lieto tos imunit?tei ik dienu
  • Iemaisi prie?u ziedputek??us neitr?l? ?das kr?m? un lieto tos ?r?gi

Ziedputek??i pal?dz?s saglab?t jaun?bu, jo padar?s ?das audus elast?g?kus un ne?aus veidoties grumbi??m.

Only 20.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 20.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!