Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

#Tuesday sale

K? jau sol?ts- ik otrdienu vietn? www.mitavasciekurs.lv public?sim jaunu vienas dienas ?pa?o akciju. Pirm?s ned??as ?pa?ais pied?v?jums ir sekojo?s:Prie?u ?iekuru s?rups Classic 500ml DIVI par viena cenu! (8?? 16??) Pied?v?jum? nav iek?auta...

READ MORE

#Mītavas čiekurs master class

?? gada 1. august? M?tavas ?iekurs, sadarb?b? ar Jelgavas T?risma un inform?cijas centru, Sv?tes pils saimniekiem un citiem viet?jiem ra?ot?jiem, demonstr?ja ko v?l nebiju?u- ?iekurzaptes v?r??anas meistarklase uz dz?vas uguns. Pas?kumu apmekl?ja...

READ MORE
11.08. otrdienas akcija

11.08 tuesday offer

K? jau sol?ts- katru otrdienu l?dz 23:59 b?s pieejama viena superakcija! 11.augusta akcija pied?v? ieg?d?ties Prie?u pumpuru s?rupu 500ml un sa?emt d?van? 250ml ?iekurzapti ar br?klen?m un medu! Komplekta cena 10,00 eiro (16,00 eiro) Ieg?d?joties...

READ MORE

Thuesday 18. august IMPOSIABLE SALE

K? SOL?TS, IK OTRDIENU, NO 00:00 L?DZ 23:59 SP?K? B?S K?DA ?PA?A AKCIJA. ??S NED??AS AKCIJA, ??IET, IR GR?V?JS! VISPIRMS V?LAMIES ATVAINOTIES PAR PAG?JU??S NED??AS AKCIJAS NOV?LOTO PIRKUMU IZS?T??ANU. DIEM??L UN PAR PRIEKU, NEBIJ?M PL?NOJU?I TIK...

READ MORE
Otrdienas akcija, 25.augusts

Otrdienas akcija, 25.augusts

Otrdienas iem??ot? M?tavas ?iekura akcija ir kl?t! Tuvojoties skolas, un d?rzi?u apmekl??anas laiks, naskais rudens tepat aiz st?ra (vai ar? skatoties laika prognozi- jau kl?t). Esi gudr?ks- c?nies ar c?lo?iem ne sek?m. Stiprini savas ?imenes...

READ MORE
Otrdienas akcija, 8.septembris

Otrdienas akcija, 8.septembris

??s ned??as otrdienas akcij?:Lieliska d?vana T?TIM! Prie?u ?iekuru s?rups PREMIUM 500ml stil?g? kast?t? “?stu ve?u ?iekuri”7 eiro (11 eiro viet?) S?t??anas izdevumi ar Omniva pakom?tu 2,80 eiro vai bezmaksas pas?t?jumam virs 10 eiro...

READ MORE
Otrdienas akcija, 22.septembris

Otrdienas akcija, 22.septembris

Hey, jau atkal otrdiena kl?t! ?oned?? #otrdienasakcija pied?v? Mi?e?dienas kr?saino paci?u!Nodro?ini ?odien savas ?imenes aizsardz?bu visas rudens-ziemas sezonas garum? ar 35% atlaidi! Pied?v?jum? lielais Mi?e?dienas komplekts: Prie?u ?iekuru...

READ MORE
Otrdienas akcija, 29.septembris

Otrdienas akcija, 29.septembris

Ikned??as for??k? akcija atkal ir kl?t!?oreiz pats var?si sakomplekt?t nepiecie?amo savai un savas ?imenes imunit?tei! 29.septembra otrdienas akcij? iep?rcies M?tavas ?iekurs e-veikal?, ievadi kodu otrdienasakcija un sa?em 35% atlaidi savam...

READ MORE

PAR MUMS

M?tavas ?iekurs ir 2019.gad? dibin?ts ?IMENES UZ??MUMS, kas rada imunit?tei un vesel?bai v?rt?gos Latvijas prie?u produktus. M?su filozija ir rad?t lab?ko sev un sp?t ar rad?to dal?ties. 2020.gada septembr? uz??mums atz?ts par Jelgavas Novada...

READ MORE
otrdienas akcija, 6.oktobris

otrdienas akcija, 6.oktobris

N?k rudenti?is, b?s barga ziema.Vajadz?s stipru imunit?ti, lai c?n?tos ar negantiekiem v?rusiem! ??s ned??as otrdienas akcij? dosim iesp?ju ieg?d?ties v?rt?gu komplekti?u visai ?imenei: Prie?u ?iekuru s?rups PREMIUM 500mlPrie?u pumpuru s?rups...

READ MORE
Otrdienas akcija, 13.oktobris

Otrdienas akcija, 13.oktobris

Sailgojies? Vai nevar?ji sagaid?t?! Lielisk? #otrdienasakcija ir atkal kl?t!?oreiz akcija b?s v?l ?pa??ka, jo viens no ?odienas pirc?jiem tiks pie balvas (lasi zem?k). ?? ??s ned??as #otrdienasakcija pied?v?jum?: Prie?u ?iekuru s?rups Premium...

READ MORE
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!