Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

M?tavas ?iekurs ir 2019.gad? dibin?ts ?IMENES UZ??MUMS, kas rada imunit?tei un vesel?bai v?rt?gos Latvijas prie?u produktus. M?su filozija ir rad?t lab?ko sev un sp?t ar rad?to dal?ties.

2020.gada septembr? uz??mums atz?ts par Jelgavas Novada GADA ?IMENES UZ??MUMU 2020. Dal?mies ar for?o video ??

EN