Close
Bērzu iela 2, Atpūta, Svētes pagasts, LV-3008
+371 28469842 info@mitavasciekurs.lv

?? gada 1. august? M?tavas ?iekurs, sadarb?b? ar Jelgavas T?risma un inform?cijas centru, Sv?tes pils saimniekiem un citiem viet?jiem ra?ot?jiem, demonstr?ja ko v?l nebiju?u- ?iekurzaptes v?r??anas meistarklase uz dz?vas uguns.

Pas?kumu apmekl?ja pla?s interesentu skaits, kam bija iesp?jams iepaz?t st?stu par seno Sv?tes pili, nobaud?t viet?jo ra?ot?ju t?jas, vesel?bas eliks?rus, uzzin?t par st?du audz??anu un protams- ?emt dal?bu ?iekurzapte v?r??anas meistarklas?.

?oreiz gatavoj?m jauno me?a melle?u ?iekurzapti. Vipirms izkars?j?m za?os prie?u ?iekuri?us, tiem pievienoj?m cukuru, medu un visbeidzot svaigas me?a mellenes. Arom?ts piesaist?ja lielu uzman?bu. Lai ?iekurzapte ieg?tu vienm?r?gu konsistenci un gl?tu izskatu, ar rokas blenderi to samal?m. Jau p?c neilga br??a katram apmekl?t?jam bija iesp?ja iesmelt sev bezmaksas burci?u l?dz?em?anai un izrot?t to ar for?u uzl?mi!

Jau no septembra tiekamies M?tavas ?iekurs organiz?taj?s ekskursij?s m?su ra?otn?!

Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
EN
My Cart
Only 30.00 l?dz bezmaksas pieg?dei ar DPD vai Venipak! ? Ar Omniva bezmaksas pieg?des vairs nepied?v?jam.
Tavs grozs ir tuk?s

Izskat?s, ka neesi v?l neko izv?l?jies!